1 października 2016

Ustawa prawna o systemie oświaty wybiórcze zestawienie podstaw Elżbieta Rogalska

Ustawa prawna o systemie oświaty wybiórcze zestawienie podstaw            Artykuł jest przeznaczony dla osób chcących orientować się w prawach statutowych szkoły. Przedstawia jedną ustawę prawną regulujące kto i kiedy i o czym powinien decydować w zarządzaniu szkołą. Ten mały zbiorek ma za zadanie ułatwić nauczycielom i innym organom szkolnym, sprawowanie kontroli nad szkołą. Cytaty będą więc prezentować wyrwane z ustawy szczątki, dotyczące: nauczycieli, rady pedagogicznej. Tekst będzie odnosił się do ustawy: „ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1].Ustawa kierowana do rady pedagogicznej:·         Art. 40. 1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.[2]

·         Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.[3]

·         Art. 43. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.[4]Zestawienie dla nauczycieli:·         Art. 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.[5]

·         „Art. 5b.Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), z zastrzeżeniem art. 7e.”[6]

·         „Art. 14a 6.Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 6 ust. 6, prowadzących zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę.”[7]

·         „Art. 22a. 1.Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.”[8]

·         „Art. 22aa.Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 1)z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.”[9]

·         „Art. 36. 1.Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.”[10]

·         „Art. 37. 1.W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. 2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia.”[11]

·         „Art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.”[12]

Wszystkie wybrane artykułu ustawy, które zostały skompletowane do jednego zestawienia, zostały wybrane z uwagi na praktyczność ich możliwego zastosowania i zostały uznane przeze mnie za podstawę, którą powinien znać każdy nauczyciel.


Bibliografia:            


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz