7 września 2016

Pomóż odkryć talent plastyczny w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Rogalska
Pomóż odkryć talent plastyczny w edukacji wczesnoszkolnej

Talent plastyczny w edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna ma ogromne znaczenie w kształtowaniu wiedzy i umiejętności plastycznych dzieci. Sztuka w życiu dziecka kształtuje jego poczucie estetyczne, jego sposób odbierania materiałów wizualnych, umiejętności komponowania i scalania części w całość. Nauczyciel wychowania początkowego może wyzwolić, zauważyć, wspomóc i wesprzeć zasoby dziecka – rodzącego się plastycznego talentu:

„(…) talent rozwija się i kształtuje w warunkach, sprzyjających indywidualnemu rozwojowi osobowości. Warunki te określają, że wszystko powinno być podporządkowane takiej organizacji procesu kształcenia, jego spójności, w której by wszystkie przedmioty stymulowały potencjał twórczy i budziłyby siły duchowe, potrzebę twórczości; gdzie metodyka kształcenia każdego z przedmiotów wykluczałaby pasywne przyswajanie gotowej wiedzy, wywodów i punktów widzenia (Szwederskij 1992: 67-75)”. (Zaorska 2016 : 19)

Rola nauczyciela

Nauczyciel może wspomagać dziecko w wydobywaniu z niego jego zasobów. Kiedy zauważysz predyspozycje dziecka do sztuk plastycznych stwórz dla niego miejsce, które pozwoli na rozwój jego osobowości. Każdy talent, a talent plastyczny w szczególności, możesz wyzwolić jeśli tylko pozwolisz dziecku na wyrażanie siebie. Wówczas jego indywidualny rozwój osobowości będzie się rozwijał i kształtował na poziomie adekwatnym do jego rozwoju motoryczno–intelektualnego. Nauczyciel musi wyzwolić w sobie chęć organizowania lekcji dla zdolnego dziecka. Najlepiej gdyby uwzględniał we wszystkich przedmiotach rodzący się potencjał twórczy. Wobec tego przydatnym byłoby umożliwić dziecku liczenie z wykorzystaniem swojego talentu, typu: narysuj odpowiednią ilość jabłuszek i gruszek, uporządkuj je w szeregu i policz. Chociaż to zadanie z przedmiotu edukacji matematycznej, to stymuluje również proces twórczy. Gdyby matematyki nie było przy tworzeniu dzieł plastycznych, realizm byłby bardzo zagmatwaną mimesis rzeczywistości. Wizja ta zaczerpnięta jest z nauczania aktywizującego ucznia. Gdzie działanie ucznia ma przewyższać w ilości, działanie nauczyciela. Nauczyciel ma być organizatorem miejsca, wsparciem i pomocą. Wszystko inne powinien robić uczeń.
Bibliografia:
Zaorska, M. O wolności tworzenia w pedagogicznych poszukiwaniach Stanisławskiego, w: „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1/2016.


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz