24 grudnia 2015

Krytyka vs feedback, a konformizm – analiza zestawionych pojęć Elżbieta Rogalska
Opis publikacji: Artykuł porusza temat rozróżnienia pojęć krytyki, jako hejterstwa i feedbacku, jako krytyki konstruktywnej. Rozważania na temat tych pojęć, autor opiera o założenia konformizmu.


Pragnienie aprobaty i bycia lubianym
Przesiąkło mnie do szpiku kości
Dlatego jątrzę i błądzę po forum
Udaremniam nadzieję feedbackowych postów
Krytykuję dla przyjemności spoglądania
W wymiar przestrzennej obcości
Ludzi zza ekranu[1]


            Współczesny świat jest odbierany coraz częściej jako świat pełen nienawiści, którego idealnym odzwierciedleniem jest zjawisko hejterstwa: „Hejterstwo zatem kojarzy się przede wszystkim z przejawami nieuzasadnionej agresji, złośliwości i nienawiści obserwowanymi w wirtualnym świecie. Pojęcie to coraz częściej pojawia się jednak w codziennym użyciu, odnoszone do jakiejkolwiek krytyki. Przez to zaciera się granica pomiędzy społecznie akceptowalną formą krytyki, a tą już uznawaną za obraźliwą.”[2] Granice mają to do siebie, że są objęte w pewne ramy, które obowiązują, a ten kto je przekracza, uznawany jest za odmieńca. Istnieją więc granice krytycznego odniesienia, które współcześnie przestają obowiązywać. Nie każda krytyka bowiem jest konstruktywna, jak i nie każda krytyka jest hejterstwem. Podstawowym założeniem artykułu jest ukazanie różnicy między krytyką (rozumianą jako hejterstwo), a feedbackiem (krytyką konstruktywną). Pobocznym celem jest zestawienie konformizmu/jego braku,  w odniesieniu do tych pojęć.
            Krytycyzm leksykalnie pochodzi od słowa criticus[3], które oznacza osądzający; definicyjnie krytycyzm to „Postawa umysłowa człowieka polegająca na poszukiwaniu racji wszystkich przekonań cudzych i własnych oraz na gotowości do zmiany własnych przekonań i znanych twierdzeń z chwilą pojawienia się nowych zaprzeczających im dowodów.”[4] Krytyka wywodząca się ze słowa krytycyzm, opiera się o jej założenia. Ramy tego artykułu za krytykę będą ujmować słowo feedback, które oznacza krytykę konstruktywną, opartą na faktach, argumentach i dowodach. „Zamień krytykę na feedback i pomóż Polakom wydostać się z wzajemnej, bratobójczej wojny.”[5] Mateusz Grzesiak odnosi się patriotycznie do zagadnienia feedbacku, lokując krytykę – rozumianą jako hejterstwo – w ramach degradacji innych, umożliwiającej poprawę samooceny. Nawołuje do zmiany nastawienia hejterskiego, na konstruktywną krytykę. Stanowisko to pozwala wyzbyć się jednego z konfliktów komunikacyjnych[6].
            Hejterstwo w ramach artykułu oznaczać będzie postawę człowieka, nastawionego krytycznie do danego zjawiska, używającego wobec niego negatywnych odniesień, nie uargumentowanych, nie popartych dowodami, przejawiających często stanowisko konformistyczne. Konformizm będzie oznaczał uzyskiwanie aprobaty innych dzięki poddaniu się fali hejterstwa[7]. 
            Przykładowo weźmy pod uwagę sytuację, w której dwaj mężczyźni zaczynają kłótnię na forum, na któryś z konkretnych tematów. Przeradza się ona  w wymianę obelg. Nowy użytkownik forum loguje się i czyta ów przejaw hejterstwa. Widzi zadowolenie innych użytkowników, wypowiedziami jednego z dyskutantów. Chce uzyskać kilka punktów u stałych bywalców forum i hejtuje wraz z innymi. Jest to właśnie przejaw konformizmu, wywołanego chęcią bycia lubianym, w wyniku poddaje się wizji większości i hejtuje wraz z nimi. Rozważmy ten przykład z perspektywy osoby kierującej się konstruktywną krytyką. Osoba przejawiająca feedback loguje się na forum i tworzy własne stanowisko, wyszukuje argumenty i opiera się na faktach, zadaje dodatkowe pytania, analizuje je i wysnuwa wnioski.
            Podsumowując kierowanie się emocjami i impulsami, powoduje chęć zabłyśnięcia, które prowokuje pojawienie się konformizmu; wówczas zetknięcie z hejterstwem powoduje jego rozrost, a więc przyłączenie się do fali niekonstruktywnej krytyki. Degradacja innych sprzyja poprawie własnego wizerunku, we własnych oczach. Konstruktywna krytyka, nazwana w ramach artykułu feedbackiem, opiera się na racjonalności: faktach, dowodach, argumentach; pozwala na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Konsekwencją feedbacku jest brak konformizmu, z równoczesną poprawą własnego wizerunku w swoich oczach i być może w oczach innych. Poezja pełni funkcję oczyszczającą[8], w związku z tym przytoczony na początku artykułu wiersz, jest odzwierciedleniem duszy osoby, która ma dość świata pełnego obelg, jest sprzeciwem wobec szerzącego się hejterstwa internetowego świata.

Elżbieta Rogalska[1] Autor: Elżbieta Rogalska
[3] K. Synak, Krytyka w procesie dydaktycznym, w: "Oeconomica" 273(56)/ 2009, s. 179-186.
[4] W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, Wyd. Żak, s. 189.
[5] M. Grzesiak, Psychologia relacji, czyli jak budować świadome związki z partnerem, dziećmi i rodzicami, Gliwice 2016, wyd. Helion, s. 214.
[6] Tamże.
[7] Tamże, s. 212.
[8] Pisał o tym Arystoteles. 


autor: Elżbieta Rogalska: z wykształcenia technik informatyk, pedagog. Pracuje jako copywriter - content marketer. 

Pedagog, technik informatyk. Publikowała na łamach: "Edukacja i Dialog", "Nestor" i licznych portalach edukacyjnych i poetyckich.
Zajmuje się tematyką:  Przywództwem w edukacji, Tanatopedagogiką, Ciszą w życiu i twórczości Janusza Korczaka, Sytuacją Szkoły Wyższej w Polsce, Michelem Foucaultem, Reportażem, Horrorem wampirycznym,  Mateuszem Grzesiakiem, Justyną Nowotniak, e-commerce, content-marketing, SEO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz